POLITIKA ZASEBNOSTI

 

Namen

Vaša zasebnost je za nas pomembna. Cilj te Politike zasebnosti je pojasniti način zbiranja, hrambe, uporabe in razkrivanja vaših osebnih podatkov pri vsaki uporabi naših produktov in storitev, naših spletnih strani ali komunikaciji z družbo ALD Automotive d.o.o.

Cilj te Politike zasebnosti je tudi določitev pogojev, ki urejajo način obdelave in zaščite vaših osebnih podatkov.

 

Splošna načela  

ALD Automotive razume vaše pomisleke glede varovanja zaupnosti vaših osebnih podatkov. V nadaljevanju opisujemo način zbiranja in uporabe vaših osebnih podatkov in vaše pravice. Prosimo, da pazljivo preberete dokument, da bi bil postopek čim bolj pošten, pregleden in varen.

Naslednja načela so osrednjega pomena za način obdelave vaših osebnih podatkov

·                Preglednost in poštenost: Kadar zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, vas obvestimo, kdo zbira in sprejema te podatke in razloge za tako ravnanje. Kadar to zahteva zakon, vedno prosimo za vašo predhodno privolitev (npr. pred zbiranjem občutljivih podatkov ali pošiljanjem materialov za neposredno trženje). Vaših osebnih podatkov nikoli ne uporabljamo za namene, ki niso združljivi s tukaj opisanimi cilji.
 
·                Legitimnost: ALD Automotive ne zbira ali obdeluje osebnih podatkov brez zakonitega razloga. Vaše osebne podatke uporabljamo le za ustrezne poslovne namene (npr. zaradi zagotavljanja storitev, upravljanja odnosov s strankami, upravljanja voznih parkov strank ter za natančno izdajanje računov ali za namene trženja, ustvarjanja profilov uporabnikov zaradi boljšega servisiranja, za izvajanje anket o zadovoljstvu strank ali pripravo osnutkov poročil in zaradi izpolnjevanja zakonskih obvez).
 
·                Načelo čim manjšega zbiranja: Zbiramo le tiste osebne podatke, ki jih nujno potrebujemo za obdelavo, za namen kot je določeno v tem dokumentu. Občutljive podatke zbiramo le, kadar je to dopustno in pomembno. Izvajamo vse razumne ukrepe, da bi zagotovili, da so vaši osebni podatki točni, popolni in ažurni.

·                Zasebnost: Pri izvajanju obdelave osebnih podatkov si prizadevamo zagotoviti zasebnost. V ta namen izvajamo tudi presojo vplivov na zasebnost, da bi lahko zagotovili ustreznost naših zaščitnih ukrepov in varstvo vaših osebnih podatkov.

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke hranimo samo za čas trajanja poslovnega razmerja z družbo ALD Automotive oziroma v skladu z zahtevami lokalne zakonodaje, veljavne v času našega zadnjega stika z vami, oziroma  dokler je to potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti s strani družbe ALD Automotive.

V primeru spora lahko vaše osebne podatke hranimo do konca sodnega postopka, vključno z morebitnimi roki za pritožbo. Nato bomo podatke izbrisali ali jih arhivirali v skladu z veljavno zakonodajo.

Vaših osebnih podatkov v nobenem primeru ne bomo hranili v obliki, ki  bi omogočala prepoznavanje vaše istovetnosti za dlje časa, kot je potrebno, da ALD Automotive doseže namene, za katere so bili zbrani ali obdelani, ali v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Kako zagotavljamo varstvo in celovitost vaših osebnih podatkov?

Vaše osebne podatke varujemo s tehničnimi in organizacijskimi varnostnimi ukrepi (vključno z izobraževanjem in usposabljanjem ustreznega osebja) pred naključnim ali nezakonitim (i) uničenjem, (ii) izgubo, (iii) odtujitvijo ali (iv) spremembo, (v) nepooblaščenim razkritjem ali (vi) dostopom ter proti vsem drugim nezakonitim oblikam obdelave.

Do vaših osebnih podatkov lahko dostopajo lahko le ekipe in zaposleni v našem podjetju, ki morajo poznati vaše osebne podatke. V podjetju bomo poskrbeli za izvajanje skrbniških pravic in politik in sprejeli vse ukrepe, da bi zagotovili, da bodo zaposleni, svetovalci in ponudniki storitev zavarovali zaupnost vaših podatkov.

 

Kako lahko izrazite vaše želje glede uporabe vaših osebnih podatkov?

Da bi lahko kadarkoli uveljavljali pravice, določene v naslednjem poglavju, se obrnite na pristojno osebo pri ALD Automotive d.o.o. preko elektronskega naslova: GDPRzascitapodatkov@aldautomotive.com, ki bo obdelal vašo zahtevo.

Preklic privolitve. V primerih, kadar ste dali vašo predhodno privolitev za obdelavo podatkov, lahko tako privolitev kadarkoli prekličete.

Dostop. Zahtevate lahko dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih imamo o vas. Če sporočite tako zahtevo, vam bomo posredovali vse informacije o namenih obdelave, kategorijah obdelanih podatkov, kategorijah prejemnikov podatkov, času hranjenja podatkov, vaših pravicah do popravkov, izbrisa ali omejitev uporabe osebnih podatkov, pravici do ugovora in pritožbe, o viru podatkov, če niso zbrani pri vas, in vse drugo, vse v skladu z veljavnimi predpisi.

Prenosljivost. Vedno lahko zahtevate kopijo vseh osebnih podatkov, ki jih imamo o vas v naših zapisih, in sicer v združljivem formatu in obliki, ki vam omogoča uveljavljanje vaše pravice do prenosljivosti podatkov.

 

Omejitev obdelave podatkov. Omejitev obdelave podatkov lahko zahtevate v naslednjih primerih:

 • za čas, ki ga ALD Automotive potrebuje za preverjanje točnosti vaših osebnih podatkov v primeru, kadar spodbijate točnost vaših osebnih podatkov;
 • če je obdelava nezakonita in želite vaše osebne podatke omejiti, ne pa tudi izbrisati;
 • če želite, da ALD Automotive ohrani vaše osebne podatke, ker jih potrebujete za svoj zagovor v zvezi s pravnimi zahtevki;
 • če ste zavrnili obdelavo vaših osebnih podatkov, družba ALD Automotive pa mora preveriti, ali ima zakonite razloge za obdelavo, ki lahko preglasijo vaše pravice.

 

Popravki / Izbris: Zahtevate lahko tudi popravke, spremembe ali izbris podatkov, ki so nepopolni, zastareli ali netočni.

Izbris vaših osebnih podatkov lahko zahtevate v naslednjih primerih:

 • če vaši osebni podatki niso več potrebni za namene obdelave;
 • če ste preklicali vašo privolitev v obdelavo osebnih podatkov, in če obdelavo vršimo izključno na podlagi take privolitve;
 • če so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
 • če ste vložili ugovor zoper obdelavo vaših osebnih podatkov;
 • če je osebne podatke treba izbrisati zaradi izpolnitve zakonske zahteve s strani ALD Automotive. Sprejeli bomo razumne ukrepe in o izbrisu obvestili druga povezana podjetja družbe ALD Automotive, ki bi lahko bila vključena v obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

Ugovor. Prav tako lahko kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar se ti uporabljajo za namene trženja ali oblikovanja profilov uporabnikov, in sporočite, da ne želite, da vam pošiljamo ciljno usmerjene oglase. Ugovarjate lahko tudi pošiljanju vaših osebnih podatkov tretjim osebam ali podjetjem v skupini ALD Automotive.

 

Pritožbe. Imate pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Navodila glede hrambe, izbrisa ali razkritja vaših osebnih podatkov lahko sporočite tudi za obdobje  po vaši smrti. Taka navodila so lahko splošna ali specifična.

 

Posebni pogoji, ki veljajo za vaše osebne podatke

Katere dejavnosti in ljudi zadeva zbiranje osebnih podatkov?
 

Ta Politika velja za vse vire podatkov, ki jih ALD Automotive zbira in obdeluje globalno v okviru različnih dejavnosti Skupine, kot npr. poslovni najem službenih vozil, poslovni najem zasebnih vozil, prodajne lokacije, viri tretjih oseb, uporaba naših spletnih strani ali mobilnih aplikacij in vse dejavnosti obdelave izven spletne povezave.

Vaše osebne podatke lahko zbiramo in obdelujemo, če se uvrščate v eno od naslednjih kategorij:

 1. personalni viri ALD Automotive d.o.o. in personalni viri skupine ALD Automotive in Societe Generale
 2. stranke ALD Automotive d.o.o. in stranke skupine ALD Automotive in Societe Generale
  a) zakoniti zastopniki,
  b) prokuristi,
  c) druge osebe, ki sodelujejo v postopku sklepanja ali izvrševanja posamezne pogodbe o leasingu,
  d) vozniki avtomobilov, ki uporabljajo vozila dana na leasing,
  e) upravljavci voznih parkov,
  f) dejanski in v register vpisani lastniki pravnih oseb – strank,
  g) osebe, ki so nosilci upravljavskih ali imetniških pravic v pravnih osebah – strankah,
 3. potencialne stranke in smiselno osebe iz točke 2
 4. poslovni partnerji in smiselno osebe iz točke 2
 5. trgovci in smiselno osebe iz točke 2.

 

Kdo nadzoruje podatke?

V Republiki Sloveniji postopke obdelave osebnih podatkov izvaja ALD AUTOMOTIVE, poslovni najem, d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, MŠ:1934210000. Ta točka velja za obdelavo vaših osebnih podatkov s strani ALD Automotive d.o.o.  v funkciji upravljavca osebnih podatkov.

V podjetju ALD Automotive d.o.o. je določena oseba, ki odgovorna za obdelavo podatkov in kot taka navedena na spletnih straneh ALD Automotive d.o.o. oziroma dosegljiva preko zgoraj navedenega elektronskega naslova.

 

Kako uporabljamo vaše osebne podatke?

ALD Automotive d.o.o. uporablja vaše osebne podatke, da vam lahko ponudi boljšo kakovost storite.

ALD Automotive d.o.o. lahko torej vaše osebne podatke uporablja v naslednjih primerih:

Kadar je to potrebno

(a) zaradi namenov izpolnjevanja zahtev iz pogodbe 
        (i)                 na splošni ravni (povezana podjetja ALD Automotive) za upravljanje poslovnega razmerja z vami in vašim podjetjem, kadar odgovarjamo na zahteve za izdelavo ocen, odpiramo račune strank, izpolnjujemo naročila za storitve in povezane dejavnosti, upravljamo dogodke, kadar vam pošiljamo sporočila v zvezi s vašo pogodbo, kadar odgovarjamo na  vaše poizvedbe in zahteve za preverjanje, nudimo storitve za stranke, pri upravljanju vašega računa, pri podpori in usposabljanju našega osebja, vključenega v te dejavnosti, in zaradi zagotavljanja drugih storitev, povezanih z vašim računom;
       (ii)                za partnerje, ki tržijo produkte drugih proizvajalcev pod lastno blagovno znamko (t.i. white label): za storitve upravljanja voznih parkov s poročili in pripomočki, za ključne kupce, pomoč klicnega centra in za spremljanje voznih parkov mednarodnih ključnih kupcev;
      (iii)              za izvedbo anket o zadovoljstvu kupcev za profesionalne trgovce o ponovnem trženju vozil, ki so predmet poslovnega najema preko spletne platforme za trženje rabljenih vozil, ki so predmet poslovnega najema po pogodbah o poslovnem najemu).
      (iv)              za objavljanje upravljavski poročil v okviru ALD Automotive d.o.o. in ALD AUTOMOTIVE in Societe Generale skupine za potrebe: prodaje, nabave, financiranja, ocenjevanja tveganj, določanja cen in zavarovanja.
      (v)              za objavljanje poročil regulatorjem oziroma pristojnim organom z javnimi pooblastili, v skladu z veljavnimi predpisi
      (vi)              za izpolnjevanje zakonskih obveznosti v zvezi s človeškimi viri in uporabniki glede omejitev ukrepov, določenih s sklepi Združenih narodov, Evropske unije in evropskih skupnosti, ter drugih mednarodnih organizacij, ki so obvezujoči za Republiko Slovenijo
      (vii)             za zagotavljanje aplikacij za nadzor nad vozili voznikom (npr. Ecodrive) ali orodij za upravljanje voznih parkov upravljavcem voznih parkov; 
      (viii)            za namene poročanja strankam o rezultatih anket o zadovoljstvu kupcev. 

 (b)  S pomočjo vaše obveščenosti in na podlagi vaše privolitve 
       (i)                 Trženjski nameni: vaše podatke lahko na podlagi vaše privolitve, kadar je ta potrebna, uporabljamo za stik z vami, za namene obveščanja o novih ponudbah ali storitvah in posebnih ponudbah, za katere menimo, da bodo za vas koristne, ali da bi vam lahko pošiljali tržna sporočila ali novice; analiziramo lahko vaš profil uporabnika in prednostne nastavitve stranke ter izvajamo večkanalne marketinške akcije z uporabo avtomatiziranih orodij, vam pošiljamo SMS ali e-poštna sporočila ali brošure; 
       (ii)                Zadovoljstvo strank: na podlagi orodij za ciljno trženje in analiz vam lahko pošljemo vprašalnike o kakovosti naših produktov in storitev;

      (iii)                 Povabimo vas lahko k sodelovanju na naših marketinških dogodkih, v igrah ali kvizih preko mobilnih aplikacij in/ali spletnih strani. 
      (iv)                Spletne strani, piškotki in novice: zbiramo lahko podatke s piškotki, da bi omogočili izboljšano uporabniško izkušnjo in izboljšali kakovost brskanja, zlasti za namene shranjevanja vaših prednostnih nastavitev in parametrov, da bi vam omogočili časovne prihranke (na primer jezikovne nastavitve), omogočili prijavo, uspešno zaščito pred goljufijami  da bi lahko analizirali  uspešnost naše spletne strani in storitev. O tem se lahko dodatno seznanite v okviru naše politike piškotkov, ki je dosegljiva na naslovu www.aldautomotive.si/cookie-privacy-policy.
Te informacije nam pomagajo izboljšati naše spletne strani in aplikacije ter bolje razumeti, kateri so  prednostni izdelki in storitve, ki jih želite.
Za analizo spletnih strani uporabljamo tudi piškotke za merjenje aktivnosti na spletni strani in določitev področij spletnih strani, ki so najbolj obiskana.
Medtem, ko lahko namestimo funkcionalne piškotke, da bi vam olajšali obisk naših spletnih strani ali aplikacij, prek nastavitev zasebnosti v brskalniku lahko izberete svoje prednostne nastavitve glede piškotkov, ki se uporabljajo za ciljno oglaševanje na podlagi zaznanih navad, ki morajo vključevati funkcije, ki preprečujejo shranjevanje informacij na terminalu ali obdelavo podatkov, ki so že shranjeni na takem terminalu, razen če vklopite funkcijo, ki omogoča tako shranjevanje ali obdelavo.
Za več informacij obiščite našo Politiko piškotkov, ki je na voljo na naslovu

      (v)                 Oblikovanje profilov: za izboljšanje razumevanja vaših interesov in pomislekov: vaše osebne podatke lahko uporabimo za izboljšanje naše spletne strani in storitev, prilagajanje vaše uporabniške izkušnje z nami po vaši meri in naših tržnih aktivnosti vašim potrebam in interesom. Verjamemo, da je tudi v našem interesu, da bi vam lahko bolje ustregli in se odzvali na vaše potrebe, kadar je to potrebno zaradi izpolnitev zakonskih zahtev;
      (vi)                za pregledovanje strank, preverjanje kreditnega tveganja in obdelavo po načelu dobrega poznavanja svojih strank v okviru poslovnih razmerij s partnerji, ki tržijo izdelke drugih proizvajalcev pod lastno blagovno znamko; za namene priprave bonitetnih ocen kupcev;
      (vii)              Vaše osebne podatke uporabljamo za vzdrževanje poslovnih evidenc za pravne in administrativne namene iz za namene revizij. Podatke prav tako uporabljamo za izpolnitev pravnih zahtev, zahtev zavarovalnic in za namene obdelave.

 

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo?

Zbiramo naslednje vrste osebnih podatkov:

·         Podatke o istovetnosti in kontaktne podatke, kot so vaš delodajalec in/ali vaš naziv, vaše ime, priimek, kraj, številka telefon/mobilnega telefona ali e-poštni naslov;
·         Službene podatke, kot so naziv vašega delovnega mesta ali vaš službeni naslov;
·         Finančne/kreditne informacije, kot npr. Datum najema kredita ali podatki iz pogodbe;
·         Zasebni podatki: spol, datum rojstva, državljanstvo, znanje jezikov ali podatki o osebnem okusu (navade, najljubši avto itd.);
·         Vaš glas kadar pokličete službo storitev za kupce pri ALD Automotive d.o.o., ker se vaši klici lahko snemajo;
·         Podatki o vozniku, npr. številka/kopija vozniškega dovoljenja ali šifra voznika;
Podatke o vas lahko zbiramo tudi posredno preko naših poslovnih partnerjev ali iz socialnih omrežij.  
·         Podatki o mednarodnih zastaralnih ukrepih, določenih s sklepom Združenih narodov, Evropske unije in evropskih skupnosti ter drugih mednarodnih organizacij, ki so obvezne za Republiko Slovenijo 

Vaše osebne podatke pridobivamo od vas neposredno (npr. če ustvarite račun na eni od naših spletnih strani ali opravite spletni nakup) ali pasivno (npr. pri uporabi orodij za sledenje, kot so piškotki brskalnika) ali od tretjih oseb (npr. prek socialnih omrežij).

 

Piškotki in druga orodja za sledenje
Da bi vam ob obisku naše spletne strani ali uporabi naših mobilnih aplikacij zagotovili boljšo uporabniško izkušnjo, zbiramo določene informacije z avtomatiziranimi sredstvi, in sicer s pomočjo tehnologij, kot so piškotki, oznake slikovnih točk, orodja za analizo uporabe brskalnika, strežniške dnevnike in spletne svetilnike (npr. Google Analytics).
Če uporabljate naše spletne strani, lahko zbiramo podatke o brskalniku, ki ga uporabljate, in podatke o vaših navadah brskanja.
Če uporabljate naše mobilne aplikacije, lahko zbiramo podatke o vaši GPS lokaciji, vendar na podlagi vaše privolitve, kadar se to zahteva. Prav tako lahko pogledamo, kako pogosto uporabljate aplikacijo in od kod ste jo prenesli in namestili.

 

Uporaba vozila
Kadar vaše podjetje uporablja naše storitve poslovnega najema vozil, lahko zbiramo podatke o vozilu (npr. registrsko številko vozila ali podatke o zadnjem tehničnem pregledu) in podatke o navadah voznika (npr. Povprečna hitrost vožnje, lokacije vozila, …), da bi lahko zagotavljali storitve poslovnega najema vozil v skladu s pogodbo in vam ali vašemu podjetju izdali račun.

 

Komu pošiljamo vaše osebne podatke?

Zavedamo se, da ne želite, da vaše osebne podatke brez vaše privolitve pošiljamo neposredno tretjim osebam za njihove namene trženja. Občasno pa moramo vendarle uporabiti partnerje ali obdelovalce, da bi vam lahko zagotovili zahtevane storitve in boljšo izkušnjo za zgoraj opisane namene. Zato vaše osebne podatke pošiljamo partnerjem v omejenem obsegu in izključno samo po potrebi:

·                    internim poslovnim službam, kot so prodaja, služba za podporo kupcem in oddelku za kakovost, oddelku IT, službi za podporo in vzdrževanje; drugim pravnim osebam v skupini ALD AUTOMOTIVE in Societe Generale, ki jih smejo uporabljati izključno v skladu s to Politiko.  
·                    našim ponudnikom storitev, kot so ponudniki storitev gostovanja podatkov, klicnim centrom, skrbnikom podatkov, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji, Franciji ali v Evropskem gospodarskem prostoru ki jim naročimo, da smejo vaše osebne podatke uporabljati le v skladu z našimi navodili.
·                    nepovezanim tržnim partnerjem, vendar le na podlagi vaše privolitve.  
·                    kjer je to potrebno, da bi vplivali na prodajo ali prenos poslovnih sredstev v zvezi s stečajnim postopkom, zaradi uveljavljanja naših pravic, varovanja našega premoženja ali zaščite pravic, premoženja ali zagotavljanja varnosti drugih, ali po potrebi pri nudenju podpore pri zunanjih revizijah, zagotavljanju skladnosti in za opravljanje funkcij korporativnega upravljanja;
·                     če tako zahteva zakon, kot na primer na poziv sodišča, organi pregona in sodišč v državah, v katerih poslujemo. ali ob predložitvi podatkov ministrstvu, pristojnemu za vodenje Zbiranja podatkov o zastaralnih ukrepih, fizičnih oseb ter drugih subjektih, na katere se ukrepi nanašajo. 

Upoštevajte, da lahko uporabljamo in razkrijemo tudi osebne podatke o vas, ki jih ni mogoče več povezati z vami, npr. osebne podatki v zbirni obliki, na podlagi katerih ni mogoče ugotoviti vaše istovetnosti. 

 

Kako se prenašajo vaši osebni podatki?

Nekatere države, ki prejemajo ali imajo dostop do vaših podatkov, morda ne zagotavljajo enake ravni varstva podatkov kot Republika Slovenija ali država, v kateri ste te podatke zagotovili. Seznam takih držav lahko zahtevate pri pristojni osebi pri ALD Automotive d.o.o. preko elektronskega naslova: GDPRzascitapodatkov@aldautomotive.com.

Vaše informacije se lahko prenesejo, hranijo in obdelujejo v kateri koli državi ali na ozemlju, kjer se nahaja eno ali več naših povezanih podjetij zunaj Evropskega gospodarskega prostora za namene upravljanja odnosov s strankami na svetovni ravni in zagotavljanje enotnih storitve poslovnega najema avtomobilov z globaliziranim voznim parkom znotraj skupin ALD Automotive in Societe Generale.

Vaše osebne podatke lahko tudi prenesemo ponudnikom storitev, ki sodelujejo pri zagotavljanju storitev klicnega centra (ki se nahajajo v zunaj Evropskega gospodarskega prostora), storitev gostovanja podatkov, storitev vzdrževanja in  podpore (v državah, zunaj Evropskega gospodarskega prostora) ali zagotavljanje drugih orodij, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov naših strank ali potencialnih strank.

Ko prenašamo vaše podatke, jih zavarujemo in zagotovimo ustrezno zaščito pri prenosu prejemnikom v teh državah s sklenitvijo sporazumov o prenosu podatkov s takimi prejemniki podatkov na podlagi standardnih klavzul Evropske Komisije.

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke, ki smo jih zbrali za namene in pod zgoraj opisanimi pogoji, hranimo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno.

 

Kako lahko stopite v stik z nami ali nadzornim organom zaradi vložitve pritožbe?

Če imate vprašanja, pritožbe ali pripombe glede te Politike o varovanju zasebnosti ali naših praks zbiranja informacij, pošljite dopis pristojni osebi pri ALD Automotive d.o.o. preko elektronskega naslova: GDPRzascitapodatkov@aldautomotive.com.

Prav tako lahko vložite pritožbo pri Nadzornem organu države, v kateri se nahajate, če ste zaskrbljeni glede pogojev obdelave vaših osebnih podatkov s strani družbe ALD Automotive d.o.o.  V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.

 

Kaj se zgodi, kadar se spremeni ta Politika zasebnosti?

Našo Politiko zasebnosti lahko občasno spremenimo, da odraža spremembe v načinu obdelave vaših osebnih podatkov. Te spremembe ostajajo v celoti skladne z veljavno zakonodajo. Vabimo vas, da občasno pregledate to stran zaradi najnovejših informacij glede naših praks varovanja zasebnosti. Obveščali vas bomo o vseh pomembnih spremembah, ki jih zahteva zakon. 

 

Pokličite nas
01 300 78 20